Consortium legal person Wang Yuanlin Culture and Art Foundation
2024 Arts Promotion Education Course

2024 Art Promotion Education Course-Lecture Promotion
2024 Art Promotion Education Course-Lecture Promotion

register now

Registration has closed, thank you all for participating!

2024 Art Promotion Education Course Admission List

Shen ○ Zhi Li ○ Wen Huang○Xiang
Zhang ○ Yi Zheng ○ Xia Wang ○ Xia
Zhou ○ snow Luo ○ Wen Gao Xian
Jiang ○ Hui Xie ○ Qi Yang ○ An
Lin ○ Wing Gao Yang Xie ○ Fang
Hong ○ Fu Sun ○ Ping Cai ○mei
Chen○ai Liu ○ Yi He ○ Yi
Pan ○ Yu Wei ○ Min Chen ○ Li
Yu ○ Xuan Zhang ○ cloud Chen ○ Ling
Huang ○ Xuan Jin ○ plum Zhou ○瑱
Chen○Qiu Wu ○ Fang yellow bird
Shi ○ Min Hu ○ Hui

Sponsor: Consortium legal person Wang Yuanlin Culture and Art Foundation
Executing unit: Zhumeiyuan Art and Culture Space
Consulting service: 07-374-7165 Commissioner Huang